Kamena
ремонт
Logo1
 

bg uk

 

 

kamena-mash

EU Project

Каменa МАШ ООД

На 16.12.2013г. бe подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ

№ BG161PO003-2.3.02-0197-C0001 " ЗЕЛЕНО БЪДЕЩЕ В КАМЕНА МАШ " между " КАМЕНА МАШ " ЕООД и МИЕ по процедура BG161PO003-2.3.02 "Енергийна ефективност и зелена икономика" по ОП " РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА" 2007-2013 г.


Стойността на Договора за БФП възлиза на 1 903 473,00 лв., като 50% от стойността му (951 736,50 лева) е под формата на безвъзмездна финансова помощ.
Договорът е със срок от 12 (дванадесет) месеца.

В резултат от изпълнението му бяха закупени:

  • Струг - 2 броя
  • Фреза - 2 броя
  • Диоден осветител - 8 комплекта
Реализирания с помощта на МИЕ проект, спомага за повишаване на конкурентоспособността на предприятието и намаляване на енергоемкостта на производството, чрез инвестиции в съвременни технологии и оборудване, допринасяйки за устойчиво екологично развитие и намаляване на негативното въздействие върху околната среда.

   
Designed by K&G.